تغییر مکان برگزاری جشنواره شیخ بهایی/زمینه‌سازی حضور فعال پژوهشی