فرماندار قرچک: معلم با تولید دانش، موجب توسعه و ترقی جامعه می شود