مراسم اختتامیه اعتکاف در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد