جلسه شوراي اداري و جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام خميني(ره) در استانداري لرستان