مصدومان گرفتار در کوهستان «کافر کوه» کرمان نجات یافتند