معاون دبیرکل خانه کارگر: بیش از یک میلیون فرصت شغلی در اختیار اتباع بیگانه است