یکهزار میلیارد ریال اعتبار دولتی برای اجرای پروژه های شهر مشهد جذب می شود