وجود ۱۴هزار و ۷۸۴ کارگاه فعال صنعتی در کشور ثبت شد