ساز موسیقی اقوام در سنندج کوک می شود/نمایش لباس های محلی