وزارت آموزش و پرورش بستر مناسب برای اجرای سیاست های مصوب دولت، مجلس و سند تحول بنیادین را فراهم کرد