فرصت هاي سرمايه گذاري تهران براي ساير کشورها بي نظير است