آموزش و پرورش بسته ای با موضوع حل مشکل فرهنگیان برای لحاظ در برنامه ششم ارائه کند