فیسک: همه در خاورمیانه درحال بمباران یکدیگرند و ...