اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال 2019 واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را افزایش دهد.