فیلم/ بایرن - بارسا، هم تیمی‌های پیشین رو در روی هم