توسعه دولت الکترونیک باعث نیل به اهداف حقوق شهروندی می شود