به تمام افراد ثبت نامی پرداخت جریمه سربازی پیامک رد یا قبول ارسال می‌شود