تعداد مدارس هوشمندسازی شده استان تا پایان سال جاری به هزار مدرسه خواهد رسید