یک هزار و 500 مدد جو تحت حمایت بهزیستی پیشوا قرار دارد