منصور هادي: طرح ابتکاري شوراي همکاري و قطعنامه شوراي امنيت ضامن خروج يمن از بحران است