ولایتی تاکید کرد: ضرورت کارآمدتر شدن دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی