بدهی 54 میلیارد تومانی راه و شهرسازی به پیمانکاران پرداخت شود