رییس بسیج رسانه ای کرمانشاه:ایرنا یکی از تاثیرگذارترین رسانه های کشور است