ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای ارتقای فرهنگی دانش‌آموزان