گزارش تصویری// مناظره پیرامون بیانیه لوزان در دانشگاه شهید رجایی