تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به بیش از یک میلیون نفر افزایش یافت