فضای مناسب فعالیت دانشجویان همدان در انتشار نشریات فراهم است