برای اولین بار AMD Radeon R9 380 در دل یک PC ظاهر شد