مبانی اجرای طرح پزشک خانواده به دانشجویان پزشکی آموزش داده می شود