پیگیری بازسازی تئاتر شهر در بازدید دو معاون وزارت ارشاد