استفاده از امکانات دولتی برای حفظ منافع یک گروه یا حزب خلاف قانون است