قبیله منزوی در کشور برزیل انواع بیماری‌ها را شکست می‌دهند