گازرسانی به فازهای چهار و پنج مسکن مهر صفادشت عملیاتی شد.