صافی: با اختیارات کامل به تیم های پایه کاراته آمده ام