مشاوران میراث فرهنگی در کنار مجریان طرح میدان چهارشیر اهواز مشاوره می دهند