بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی با مبالغ بالا/ ادامه برخورد دستگاه قضا با بدهکاران بانکی