برخورد با دانشجویان شیرازی که خواسته‌ای جز مطالبه‌گری نداشتند کار ناپسندی بود