جشنواره شناسایی دختران مستعد رشته پینگ پنگ برگزار می شود