نمايشگاه تركمنستان آغازی برای صادرات خدمات فنی مهندسی گلستان است