تامین اجتماعی مکلف به بیمه تمامی کارگران ساختمانی است ‌