وزیر نیرو: 120 پروژه آبرسانی به شهرها در حال اجرا است