تهیه اطلس‌های زبان،کتیبه‌های ایران و دانشنامه سکه‌های ایران