حمله به پاسگاه ارتش پاکستان در وزیرستان؛ یک سرباز ارتش کشته شد