امتیازات گرفته شده از معلمان آموزش و پرورش استثنایی بازمی گردد