بلای امروز جهان اسلام به حکومت رسیدن افراد جاهل است