۸.۵ میلیارد تومان به طرح تعادل بخشی سفره‌های زیرزمینی اختصاص یافت