نگارش متن توافق جامع در نیویورک از سر گرفته می شود