رنجبر و نعمتی در مسابقات جهانی افراد غیر معلول شرکت می‌کنند