۳ ویژگی آثاراستاد/ مطهری «آزادی»را عامل رشدجامعه اسلامی می دانست