معاون استاندار گلستان بر برگزاری قانونمند همایش های سیاسی در این استان تاکید کرد